VivaBiH

We’re hiring!

We’re hiring!

We’re hiring!

Latest, Project News
NOTE: This Job posting is just relevant to people from Bosnia and Herzegovina!

 

With its work, VivaBiH promotes the benefits of a vegan lifestyle, that is, the ethical, ecological and health reasons for switching to veganism.

As part of our activities, among other things, we implement the “ZELENI TANJIR” (eng. “GREEN PLATE”) project, which aims to help catering establishments throughout Bosnia and Herzegovina to introduce as many vegan options/dishes as possible in their menu through the complete education of their employees.

Expanding the vegan offer in catering establishments in Bosnia and Herzegovina is important, not only for vegans and vegetarians but also for:

– children and adults with allergies to eggs or milk,

– people who fast the Christian/Catholic fast,

– vegan and vegetarian tourists, thus contributing to a more beautiful and rich tourist image of our country.

As part of the mentioned project, we want to introduce more vegan options in catering facilities throughout Bosnia and Herzegovina. Are you the person who will help achieve this goal?

The coordinator of the “ZELENI TANJIR” project will be key to the further development of the expansion of the vegan offer in catering establishments and will be a significant part of our organization. He will be responsible for increasing the influence of our organization in the hospitality sector of Bosnia and Herzegovina.

 

DESCRIPTION OF DAILY JOB AND DUTIES:

 • With the help of superiors, make strategies for the growth of the project, and joint improvement of the project and workshops with other members of the organization.
 • Planning and implementation of project activities.
 • Project budget management.
 • Monitoring and evaluation of all project activities and programs within this project
 • Work with project collaborators (educators).
 • Work with current project partners – catering facilities (restaurants, hotels…).
 • Research of potential project partners (catering facilities), the establishment of contacts (by e-mail, telephone), and implementation of project meetings and presentations.
 • Establishing and maintaining contacts with potential and existing partners, while understanding their needs.
 • Independent organization and implementation of the necessary logistics for holding culinary workshops, and attending them.
 • Communication with other members of the organization (especially with the marketing team).
 • Management of documentation related to the project and its archive.
 • Reporting on your work and project progress.

 

PREFERRED QUALIFICATIONS/SKILLS/EXPERIENCE:

 • Seriousness and professionalism in working with partners and presenting the project.
 • Expressed independence in work, with an emphasis on problem-solving.
 • Desirable work experience in non-governmental organizations/associations.
 • Sales experience and strong advocacy skills are desirable.
 • Knowledge of the project management process and experience in the same.
 • Strong communication skills (written and oral) and developed presentation skills.
 • Self-motivated and able to work independently and meet deadlines.
 • Ability to work in a team environment.
 • Planning skills, including the ability to prioritize tasks based on an understanding of the organization’s short-term and long-term needs.
 • Willingness to work in the field and outside of Sarajevo.
 • Knowledge of computer work – use of MS Office packages.

 

IDEAL PERSONAL PROFILE:

 • Understanding and a strong commitment to the mission and values of VivaBiH. Small advantage if you are vegan.
 • Flexibility and openness to new knowledge.
 • Self-initiative, proactive and energetic person.
 • A friendly approach to communication and work. Ability to create long-term partnerships.
 • Oriented towards results and achieving the organization’s goals while adding their own contribution.

 

BENEFITS:

 • Constant monthly income.
 • Fieldwork as part of the job. All accompanying costs of fieldwork in and outside of Sarajevo are covered.
 • The possibility of occasional work from home after the trial period.
 • Friendly working atmosphere.

 

HOW TO APPLY?

Did you recognize yourself in this role?

Send us your CV to the email address vildana@vivabih.org with the indication “Job application”.

For any additional information, you can contact us at the same email.

The contest is open until March 1, 2023. until 11:59 p.m.

Candidates who will be selected in the second round will be invited for an interview no later than 7 days after the end of the post.

 

 

 

VivaBiH kroz svoj rad promoviše benefite veganskog načina života odnosno etičke, ekološke i zdravstvene razloge prelaska na veganstvo.

U sklopu svojih aktivnosti, između ostalog, provodimo i projekat „ZELENI TANJIR“ koji ima za cilj da ugostiteljskim objektima širom Bosne i Hercegovine pomogne da uvedu što više veganskih opcija/jela u svoj meni kroz potpunu edukaciju njihovih zaposlenih.

Širenje veganske ponude u ugostiteljskim mjestima u BiH je važno, ne samo za vegane_ke i vegetarijance_ke, već i za:

– djecu i odrasle osobe koje imaju alergije na jaja ili mlijeko,

– osobe koje poste hrišćanski/katolički post,

– turiste vegane i vegetarijanace, te samim tim doprinosimo ljepšoj i bogatijoj turističkoj slici naše države.

U sklopu navedenog projekta, želimo uvesti više veganskih opcija u ugostiteljske objekte širom BiH. Da li si ti osoba koja će pomoći ostvariti ovaj cilj?

Koordinator_ica projekta „ZELENI TANJIR“ će biti ključna za dalji razvoj proširenja veganske ponude u ugostiteljskim objektima i značajan dio naše organizacije. On_a će biti zadužen_a za povećanje uticaja naše organizacije u ugostiteljskom sektoru Bosne i Hercegovine.

 

OPIS DNEVNOG POSLA I ZADUŽENJA:

 • Uz pomoć nadređenih, praviti strategije za rast projekta, te zajedničko unaprjeđivanje projekta i radionica sa ostalim članovima organizacije.
 • Planiranje i implementacija projektnih aktivnosti.
 • Upravljanje projektnim budžetom.
 • Monitoring i evaluacija svih projektnih aktivnosti i programa u sklopu ovog projekta
 • Rad sa projektnim saradnicima (edukatorima_cama).
 • Rad s trenutnim partnerima projekta – ugostiteljskim objektima (restoranima, hotelima…).
 • Istraživanje potencijalnih partnera projekta (ugostiteljskih objekata), uspostavljanje kontakata (mailom, telefonom), te provedba sastanaka i prezentacija projekta.
 • Uspostavljanje i održavanje kontakata s potencijalnim i postojećim partnerima, uz razumijevanje njihovih potreba.
 • Samostalno organizovanje i provedba potrebne logistike za održavanje kulinarskih radionica, te prisustvovanje na istim.
 • Komunikacija s drugim članovima organizacije (posebno sa marketing timom).
 • Vođenje dokumentacije vezane za projekat i arhiva iste.
 • Izvještavanje o svom radu i napredovanju projekta.

 

PREFERIRANE KVALIFIKACIJE/VJEŠTINE/ISKUSTVO:

 • Ozbiljnost i profesionalnost u radu s partnerima i predstavljanju projekta.
 • Izražena samostalnost u radu, s naglaskom na rješavanje problema.
 • Poželjno radno iskustvo u nevladinim organizacijama/udruženjima.
 • Poželjno iskustvo u prodaji i izražene zagovaračke sposobnosti.
 • Poznavanje procesa upravljanja projektima i iskustvo u istom.
 • Snažne komunikacijske vještine (pisane i usmene) i razvijene prezentacijske vještine.
 • Samomotiviran_a i sposoban_a za samostalan rad i ispunjavanje rokova.
 • Sposobnost rada u timskom okruženju.
 • Vještine planiranja, uključujući sposobnost određivanja prioriteta zadataka na temelju razumijevanja kratkoročnih i dugoročnih potreba organizacije.
 • Spremnost na rad na terenu i van Sarajeva.
 • Poznavanje rada na računaru – korištenje MS Office paketa.

IDEALNI PROFIL OSOBE:

 • Razumijevanje i snažna predanost misiji i vrijednostima VivaBiH, prednost ukoliko ste vegan_ka.
 • Fleksibilnost i otvorenost za nova znanja.
 • Samoincijativna, proaktivna i energična osoba.
 • Prijateljski orijentisan pristup u komunikaciji i radu. Sposobnost stvaranja dugoročnih partnerskih veza.
 • Orijentisan_a ka rezultatima i ostvarivanju ciljeva organizacije uz dodavanje svog doprinosa.

BENEFITI:

 • Stalna mjesečna primanja.
 • Terenski rad u sklopu posla. Obezbjeđeni svi prateći troškovi terenskog rada u i van Sarajeva.
 • Mogućnost povremenog rada od kuće nakon probnog roka.
 • Prijateljska radna atmosfera.

KAKO APLICIRATI NA KONKURS?

Prepoznali ste se u ovoj ulozi?

Pošaljite nam svoj CV na email adresu vildana@vivabih.org s naznakom “Prijava na konkurs za posao”.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na isti email.  

Konkurs je otvoren do 01.03.2023. godine do 23:59 časova.

Kandidati_kinje koji_e budu odabrani_e u drugi krug će biti pozvani_e na razgovor najkasnije 7 dana od dana završetka konkursa.

Podijeli

Pročitaj još...

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.